Les Transformacions són operacions geomètriques, canvis que es produeixen en la forma de les figures o en la seva posició en l’espai.Tots coneixem l’existència de les transformacions o canvis físics: el moviment, la dilatació , els canvis de temperatura... També la de les transformacions o canvis químics, aquells en els que canvia la matèria i en resulta una substància nova. En el llenguatge de cada dia parlem de transformacions, diem que una persona ha canviat molt o que un edifici que ha estat restaurat ha quedat transformat. També la natura experimenta transformacions: una flor esdevé un fruit, una eruga es transforma en papallona i un cap-gros en granota o gripau.
En matemàtiques hi ha les transformacions numèriques que anomenem operacions. Són les que fan canviar els nombres i es representen per signes.

Les transformacions geomètriques ens poden ajudar a conèixer millor les figures, de la mateixa manera que les transformacions numèriques ( les operacions) ens poden ajudar a conèixer millor els nombres.

L’aprenentatge cooperatiu parteix de la base que les diferencies entre els aprenents són un gran potencial per l’aprenentatge i no pas un entrebanc. El treball cooperatiu permet atendre millor la diversitat.

L’escola és l’únic lloc en la vida de les persones on es té el costum d’agrupar per edats i per coneixements apresos.

“Els que decideixen sobre coses que afecten als nens i nenes, han de mirar sempre, i per damunt de tot, allò que sigui millor per a ells”

(Un dels drets de la infància, adoptats per la Convenció de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989)

Només cinc reflexions que podem fer els mestres sobre coses que afecten als nens i nenes:

  • És millor per els nens i nenes tenir un mestre, una mestra, il·lusionat, que li vingui de gust aprendre conjuntament amb ells, que senti l’emoció que provoquen les descobertes de cadascun dels seus alumnes encara que ja les hagi viscut anteriorment amb altres nens i nenes.

En els centres escolars, majoritàriament i de forma progressiva i linealment més establerta des de l’Educació Infantil a la Secundària, el temps es divideix en hores tancades, en les que un mestre o professor imparteix una assignatura amb un programa preestablert i, generalment, això té lloc en un espai característic i peculiar de treball anomenat aula, que comparteixen alumnes i mestres.


A què obeeix aquesta organització de l’espai i el temps escolar? A quin model de societat respon?