Preinscripcions del 13 al 24 de abril (ambdós inclosos). 

 

Cal presentar:

 • Sol·licitud de preinscripció curs 2018-2019

 • Original i fotocòpia del DNI de pare i/o mare o tutor

 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne en cas que en tingui

 • Original i fotocòpia del llibre de família

 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària

 

Altres documents que acreditin els aspectes indicats per la persona sol·licitant a efectes d’aplicació del barem:

 

 • Certificat o volant municipal de convivència quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI

 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental

 • Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició (pare, mare, tutor/a, germà/na)

 • Documentació acreditativa de ser beneficiària de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció

 • Certificat de germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballin

 • Altres

 

Trobareu més informació a http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/